Anna Flak-Pabjan Adwokat

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad oraz reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, wydawania pisemnych i ustnych opinii, sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego, sporządzanie projektów wszelkich umów, a w szczególności w kwestiach:

I. Prawa spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia,
 • działu spadku i znoszenia współwłasności,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • wszelkich innych sprawy z zakresu prawa spadkowego.

II. Prawa zobowiązań:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych (o zapłatę) i niepieniężnych (wydanie),
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań,
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej,
 • wszelkich innych sprawy z zakresu prawa zobowiązań.

III. Prawa rzeczowego:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy,
 • spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw (zniesienie współwłasności i inne),
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • wszelkich innych sprawy z zakresu prawa rzeczowego.

IV Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

 • spraw związanych z opieką i kuratela,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą,
 • spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw,

V Reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika