Anna Flak-Pabjan Adwokat

PRAWO KARNE

Obecność obrońcy obok oskarżonego jest niezbędna już na najwcześniejszych etapach postępowania przygotowawczego, a nawet od momentu zatrzymania, gdyż może on odpowiednio zareagować na następujące po sobie zdarzenia procesowe. Skutecznie reprezentuję Klientów począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze.

Pomagam Klientom przede wszystkim w sprawach z zakresu:

I. Wszelkich przestępstw opisanych w kodeksie karnym, wykroczeń (zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym), karnoskarbowym, a w szczególności:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, pobicie etc.)
 • przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
 • przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, stalking etc.)
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
 • publicznego, przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowej etc.)
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (zorganizowana grupa przestępcza, wytwarzanie i handel bronią etc.)
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego etc.)
 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.)
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (przestępczość „white collar” – białe kołnierzyki, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo kredytowe, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela etc.)
 • przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających),

II. W postępowaniu wykonawczym a w szczególności:

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • przerwa w karze pozbawienia wolności,
 • wcześniejsze zatarcie skazania;

III. Wyrok łączny,
IV. ENA – Europejski Nakaz Aresztowania, ekstradycja,
V. Postępowanie w sprawach nieletnich.